Аутор и коаутори: Др Игор Зекановић

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ ГЕОПОЛИТИЧКОГ ПОЛОЖАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Година објаве: 2020

Језик: Српски

Сажетак:

У другој деценији 21. вијека, постајемо свједоци великих геополи- тичких промјена у међународној заједници. Промјене, чији главни уз- рок можемо означити у глобалним геополитичким и политичко-гео- графским процесима, пронашле су своје упориште у геопростору За- падног Балкана, конкретније, у геопростору некадашњих југословен- ских република. Нови (стари) геополитички фактори поново актуелизирају геопо- литички значај геопростора бивше СФРЈ, који је крајем 20. вијека био минимизиран и на маргинама међународних односа. Униполаризам и релативни униполаризам у међународним односи- ма се завршио и неминовно се преобликовао у мултиполарни необи- поларизам. Промјена у хијерархији великих сила, улога цивилизација и религија у савременим политичко-географским процесима, поново јасно афирмишу југоисток Европе у геополитички атрактиван регион. Босна и Херцеговина представља дио геопростора бивше СФР Ју- гославије и Западног Балкана, који је кроз историју представљао важан геостратегијски правац и геополитичку локацију. И данас га каракте- ришу различити (гео)стратешки, (гео)политички, (гео)економски, вој- но-стратегијски и остали интереси разних геополитичких субјеката. Треба нагласити да су према геопростору Републике Српске и Босне и Херцеговине одувијек биле заинтересоване државе у његовом непо- средном геополитичком окружењу или у стратешкој близини, као и регионалне и свјетске силе. Често су истицале своје претензије, али и да их у одређеним геополитичким околностима остваре.