Аутор и коаутори: Уредник Жељко Мирјанић

СРПСКА ПРАВНА МИСАО Часопис за правну теорију и праксу 2019

ВРСТА РАДА: :

Година објаве: 2019

Језик: Српски

Сажетак:

С А Д Р Ж А Ј ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ Момир Милојевић . ОСЛОБОЂЕЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1918……………………………………………….. 7 Љиљана Мијовић . ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА………………………………………………………… 39 Дарко Радић . ДОПУШТЕНОСТ УГОВАРАЊA НАКНАДЕ ТРОШКОВА ОБРАДЕ КРЕДИТА………………………………. 59 Дражен Миљић . ДЈЕЛОТВОРНОСТ ЖАЛБЕ У ПОСЕБНИМ УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ…………………… 81 Дамјан Даниловић . КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВЕ………… 99 Роберт Шврака . ПОЈАМ НОРМАТИВНЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ……………………………… 115 ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ Миодраг Н. Симовић Драган Јовашевић Владимир М. Симовић . НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ У ПРАВОСУДНОЈ ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ…………………………………………………. 129 6 Марина М. Симовић Александар Д. Михајловић Миомира П. Костић . СИРОМАШТВО И ЗЛОЧИН НА УЛИЦАМА ГРАДОВА……………. 157 Оливера Шево . ОПШТА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИНУДНИМ НЕСТАНКОМ ЛИЦА КАО ОБЛИКОМ ЗЛОЧИНА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ……. 177 Дарко Божић . ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА ИЗВРШЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ……………………………….. 191 ПРИКАЗИ Босиљка Чубриловић . Проф. др Илија Бабић, проф. др Раденко Јотановић – ГРАЂАНСКО ПРАВО, КЊИГА 1 – УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО (прво издање)………………………………………. 217 СУДСКА ПРАКСА ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ………………………. 223 ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ………………… 247 ПОЗИВ И УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ………………………………………………..