Аутор и коаутори: Ранко Поповић

Вријеме мртвих у српској драми 20. вијека

ВРСТА РАДА: :

Година објаве: 2020

Језик: Српски

Сажетак:

Преко мотива мртвих који се у разноликим варијацијама појављује у драмском тексту могуће је направити један особен књижевноисторијски пресјек драмског стваралаштва код Срба у великом временском распону, све тамо од Стефана Стефановића па до Биљане Србљановић, дакле, готово од са- мих почетака нововјековне српске драме до данас. За ову прилику биће де- таљније аналитички размотрен мотив мртве војске, који се у чистом облику и са веома сличном драматуршком интенцијом јавља код Боривоја Јевтића, Љу- бомира Симовића и Синише Ковачевића, односно у драмама Царске кохорте, Чудо у Шаргану и Српска драма. Књижевну анализу ових драмских комада неиз- бјежно је усагласити и са културолошким обрасцем који је код Срба веома упе- чатљив кад су у питању мртви и однос према њима, али и са трагом историјског времена који је изразито уочљив у свим наведеним драмским текстовима